”ALIAZ COOPERATION” SIA INTEGRITETSPOLICY

Följande information förklarar vilka personuppgifter som behandlas av ”Aliaz cooperation” SIA när du genomför ett köp eller besöker denna webbplats, för vilka ändamål och hur dessa uppgifter används och vilka rättigheter våra kunder har.

 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
  1. Den personuppgiftsansvariga i enlighet med den Allmänna Dataskyddsförordningen (nedan benämnd ”GDPR”) är: ”Aliaz Cooperation” SIA, ett bolag registrerat i Lettland, med registreringsnummer: 40103648335, adress: Kr.Valdemāra iela 21-10, Riga, LV-1010, Lettland (härefter – ”Aliaz”).
 2. INSAMLADE OCH BEHANDLADE UPPGIFTER
  1. För att kunna tillhandahålla våra tjänster behöver vi vissa personuppgifter, som antingen tillhandahålls av kunden eller samlas in automatiskt vid beställning.
  2. Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter:
   1. Namn och efternamn;
   2. Adressuppgifter (adress, postnummer, stad, land);
   3. IP-adress;
   4. E-postadress;
   5. Platsdata (använd enhet, typ av webbläsare, geo-IP, klockslag och datum för besök och beställning).
 3. SYFTET MED BEHANDLINGEN
  1. Vi behandlar ovan nämnda uppgifter för följande ändamål:
   1. Förnamn, efternamn, adress och e-postadress behandlas för att genomföra beställningen, skicka produkten till kunden och att sända en orderbekräftelse till kunden via e-post.
   2. IP-adress och platsuppgifter behandlas för att identifiera bedrägeri och misstänkta beställningar samt för analysändamål i syfte att förbättra kundernas upplevelse vid besök på vår webbplats och genomförande av beställning.
 4. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLI NGEN
  1. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Den rättsliga grunden för vår databehandling är:
   1. Artikel 6(1)(b) i GDPR – personuppgifter krävs för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
   2. Artikel 6(1)(f) av GDPR – personuppgifter som krävs för ändamål som rör den personuppgiftsansvarigas legitima intressen. Legitima intressen, särskilt för att förhindra bedrägerier och undvika ekonomiska risker samt analys och forskning för förbättra våra tjänster och kundupplevelsen.
 5. DATADELNING OCH VIDAREBEFORDRAN
  1. Vi delar eller vidarebefordrar våra kunders personuppgifter endast i vissa fall och med tjänsteleverantörer, som behandlar våra kundpersonuppgifter endast för vår räkning och i enlighet med särskilda villkor. Sådana tjänsteleverantörer är:
   1. Postförmedlingstjänster – vi delar personuppgifter (namn, efternamn och adress) för att skicka paket till våra kunder;
   2. Inkasso – om kunden underlåter att betala den beställda produkten, i enlighet med våra användarvillkor, förbehåller vi oss rätten att vidarebefordra kundernas personuppgifter (namn, efternamn, adress och e-postadress, om sådan finns) till inkassoföretaget Alektum Group AB.
 6. RÄTTIGHETER REGISTRERADE PERSONER
  1. Våra kunder har följande rättigheter i samband med behandling av sina personuppgifter i enlighet med GDPR:
   1. Rätt till information (artikel 15 i GDPR) – registrerade har rätt att kostnadsfritt få information om vilka uppgifter vi har om honom eller henne, begära kopia av uppgifterna och information rörande behandlingen.
   2. Rätt till korrigering (artikel 16 i GDPR) – registrerade kan begära omedelbar rättelse av hans eller hennes uppgifter, om uppgifterna inte är aktuella eller är felaktiga.
   3. Rätt till borttagning (artikel 17 i GDPR) – registrerade kan begära att deras personuppgifter tas bort om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla avtalsförpliktelser. Observera att vi har rätt att behålla vissa personuppgifter för att kunna utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, förhindra bedrägerier eller upprätthålla våra Användarvillkor;
   4. Rätt till flyttbarhet (artikel 20 i GDPR) – registrerade kan begära att hans eller hennes uppgifter ska överföras till annan personuppgiftsansvarig.
   5. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet i sin region (artikel 77 i GDPR).
 7. DATALAGRING OCH SKYDD
  1. Vi lagrar kundernas personuppgifter så länge de behövs för de ändamål som anges i denna integritetspolicy, nämligen för att fullgöra våra avtalsförpliktelser och skydda våra legitima intressen och försvara oss mot rättsliga anspråk enligt lag.
  2. Vi sätter stort värde på vår datasäkerhet och använder lämpliga tekniska åtgärder för att garantera säkerhet och dataskydd. Alla våra kunders personuppgifter krypteras och lagras i skyddade servrar och kan endast nås av behörig personal.
 8. KONTAKTINFORMATION

Om du har frågor angående dataskydd hos Aliaz, kontakta oss på: privacy@aliaz.lv.